Ustanova Fundacija Sidro | Liminjanska 94a, 3620 Portorož,p.p. 215 | SLOVENIJA

Tel: +386 40 532491 | DŠ:32346387 | TRR: SI56 3300 0000 7238 228

http://www.anchorfoundation.eu | Mail: info@anchorfoundation.eu


NADZORNI SVET USTANOVE FUNDACIJE SIDRO

Nedeljko KRPETIĆ, predsednik Nadzornega sveta

FUNDACIJA SIDRO ima tričlanski nadzorni svet, ki ga sestavljajo vsakokratni člani nadzornega sveta ustanovitelja. Nadzorni svet nadzira gospodarjenje uprave s premoženjem Fundacije.

Borislav NIKOLIĆ, član

Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v polletju. Način sklica, sklepčnost, način odločanja je definiran v statutu ustanovitelja.

Peter POTREBUJEŠ, član

V primeru ugotovljenih nepravilnosti nadzorni svet lahko predlaga razrešitev uprave. Podrobnejše pristojnosti, sestava, mandat in način odločanja nadzornega sveta določa statu

Vaši komentarji

 

Nadzorni svet nadzira izvajanje namena Fundacije

Fundacija je bila ustanovljena z namenom delovanja na področju invalidskega in socialnega varstva pomorščakov in njihovih družinskih članov ter v druge humanitarne namene kot so:

  • Denarna socialna pomoč: Namen denarne socialne pomoči je kritje stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti.
  • Pomoč invalidom: V okviru finančnih zmogljivosti Fundacija omogoča invalidom sodelovanje v različnih socialnih programih za preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, programih za usposabljanje za aktivno življenje in delo, programi za ohranjanje zdravja in drugih programih. Spodbuja udejstvovanje v rekreaciji in športu ter kulturni dejavnosti.
  • Skrb za mlade: Fundacija vsako leto podeljuje štipendije za učence, dijake in študente mladim, ki so v socialni stiski ali pa posebno nadarjenim otrokom. Ravno tako s plačevanjem članarin društvom ali plačevanjem učnih ur spodbuja udejstvovanje v športu, glasbi ali drugih kulturnih dejavnostih. S sponzorstvom pa spodbuja posebej nadarjene otroke, da dosegajo vrhunske rezultate.
  • Socialno podjetništvo: Fundacija spodbuja socialno podjetništvo in pomaga pri ustvarjanju novih delovnih mest za ranljive skupine ljudi.
  • Humanitarna pomoč: V okviru finančnih možnosti bo Fundacija priskočila na pomoč v primeru humanitarnih nesreč in izrednih dogodkih.