Ustanova Fundacija Sidro | Liminjanska 94a, 3620 Portorož,p.p. 215 | SLOVENIJA

Tel: +386 40 532491 | DŠ:32346387 | TRR: SI56 3300 0000 7238 228

http://www.anchorfoundation.eu | Mail: info@anchorfoundation.eu


UPRAVA USTANOVE FUNDACIJE SIDRO

Boris

Boris GOLJEVŠČEK, predsednik Uprave

Predsednik Uprave vodi poslovanje in zastopa Fundacijo nasproti tretjim osebam brez omejitev, razen omejitev, ki so določene v zakonu, Aktu o ustanovitvi in v Statutu.

V okviru pristojnosti Predsednika Uprave: predlaga Upravi poslovno politiko, letni program in finančni načrt ter razvojni program in sprejema ukrepe za njihovo izvajanje ,poroča Upravi in Nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja vsaj enkrat v vsakem četrtletju ali na zahtevo članov Uprave, Nadzornega sveta ali ustanovitelja ,izvršuje sklepe in odločitve Uprave, sklicuje in vodi seje Uprave in opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, akt o ustanovitvi, ta Statut in drugi akti Fundacije.

Andrej
Andrej UTENKAR, član Uprave

Uprava je dolžna voditi delovanje Fundacije in delo zaposlenih v Fundaciji ter upravljati premoženje Fundacije s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu z zakonom, Aktom o ustanovitvi Fundacije in s tem statutom. Uprava je dolžna ustanovitelju, predsedniku Fundacije ter Nadzornemu svetu Fundacije poročati o svojem delu in poslovanju Fundacije enkrat letno. Najkasneje do konca marca je Uprava dolžna predložiti Nadzornemu svetu Fundacije poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije v preteklem koledarskem letu.

Miro

Miro KRALJ, član Uprave

O razpolaganju s prihodki odloča Uprava Fundacije, ki je pri tem dolžna ravnati skladno z zakonom, namenom Fundacije in akti Fundacije ter prihodke uporabljati le za izvajanje namena Fundacije in za poslovanje Fundacije. O razpolaganju s prihodki je Uprava dolžna konec vsakega polletja poročati Nadzornemu svetu ter ustanovitelju. O premoženju Fundacije in razpolaganju z njim mora Uprava voditi evidenco.

Vaši komentarji